Các loại cán dao tiện gắn hai mảnh dao tiện.

Bộ cán dao cắt đứt gồm: Thân cán, thanh gá lưỡi dao và lưỡi dao cắt đứt.

Cán dao tiện trụ, tiện vai, tiện bậc, tiện mặt đầu,...

Dao tiện lỗ trong

Cán dao tiện rãnh trong và rãnh ngoài các loại.

Cán dao tiện ngoài.