Cán dao lăn nhám trụ bậc, có cán 1 bánh lăn và cán có 2 bánh lăn. Nhãn hiệu: Dorian-USA

Bánh dao lăn nhám Male và Female nhãn hiệu Dorian USA.

Bánh dao lăn nhám nghiêng trái và nghiêng phải nhãn hiệu Dorian USA.

Cán dao lăn nhám nhãn hiệu Dorian USA.

Cán dao lăn nhám nhãn hiệu Dorian USA.

Cán dao lăn nhám nhãn hiệu Dorian USA

Cán dao lăn nhám nhãn hiệu Dorian USA.

Cán dao lăn nhám nhãn hiệu Dorian USA

Bánh dao lăn nhám răng thẳng nhãn hiệu Dorian USA.